Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej
w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • esp

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie.

Data publikacji strony internetowej: 2008-08-13. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-19.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-20. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-01-19.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Administrator SP2, techniczne@zsp2zyrardow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 46 855 35 37. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie
 • adres: ul. Narutowicza 35, 96-300 Żyrardów
 • e-mail: zsp2@zyrardow.pl
 • telefon: +48 510 087 006

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie, ul. Narutowicza 35, 96-300 Żyrardów

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do szkoły przynależą 3 budynki:

 • „duży budynek” (główny),
 • „mały budynek”
 • i hala sportowa.

Duży budynek: ul. Narutowicza 37

Do tego budynku prowadzą dwa wejścia:

 • wejście od strony małego budynku – brak schodów, brak podjazdów. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i szatnie na parterze obiektu. Natomiast do stołówki, toalet, gabinetu dyrektora i wicedyrektora oraz pedagoga i psychologa szkolnego znajdujących się na podwyższonym parterze prowadzą schody.
 • wejście od strony placu zabaw: prowadzą do niego schody, brak podjazdów, tylko dla osób pełnosprawnych.

Mały budynek: ul. Narutowicza 35:

 • wejście do „małego” budynku: prowadzą do niego schody, brak podjazdów, tylko dla osób pełnosprawnych.

Nad wejściami do wszystkich budynków szkoły nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Oba budynki szkoły są obiektami zabytkowymi, znajdują się pod nadzorem konserwatora zabytków.
Sale lekcyjne w dużym budynku usytuowane są na trzech kondygnacjach oraz półpiętrach, na każdy poziom i półpiętra prowadzą schody.
W małym budynku sale lekcyjne i pojedyncze toalety znajdują się na dwóch kondygnacjach, zaś szatnie i toalety znajdują się w piwnicach, na każdy poziom w tym budynku prowadzą schody.
Budynki szkoły nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Szkoła nie dysponuje windami, pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp. które umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje. 

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Łazienki szkolne nie posiadają poręczy dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami indukcyjnymi itp. Szkoła nie publikuje informacji głosowych.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Szkoła nie posiada miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-01-19 19:21

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18099